تنهاترین

غم با من زاده شده، منو رها نمیکنه..........