تنهاترین

غم با من زاده شده، منو رها نمیکنه..........

آذر 96
1 پست
اسفند 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
18 پست
دلنوشته
43 پست
نوروز
1 پست
شعر
25 پست
عاشقونه
5 پست
تسلیت
2 پست
تولد
1 پست
عکس
12 پست
عاشورا
1 پست
عاشقانه
2 پست