غمگین نویس.

تا وقتی که کسی رو از دست ندیم 

قدرشو نمیدونیم

قدر لحظات با هم بودن و قدر مهربان بودن رو

 

بدونیم...

/ 21 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سروناز شیراز

[ناراحت]

سروناز شیراز

[ناراحت]

سرونازشیراز

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “ بـــــــــــــــرداشــــت ” کجــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــرد ؛ نــمــــــــــــــــی دانــــم .....!

سرونازشیراز

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “ بـــــــــــــــرداشــــت ” کجــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــرد ؛ نــمــــــــــــــــی دانــــم .....!

سرونازشیراز

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “ بـــــــــــــــرداشــــت ” کجــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــرد ؛ نــمــــــــــــــــی دانــــم .....!

سرونازشیراز

از بـــــا تــــــــــــــــو بودن دل برایم عادتی ساختـــــــه ؛ کـــــــــه هیچگــــــــــــاه بـــی تـــــــــــــــــو بودن را باور ندارم....AHMAD[ماچ]

سرونازشیراز

از بـــــا تــــــــــــــــو بودن دل برایم عادتی ساختـــــــه ؛ کـــــــــه هیچگــــــــــــاه بـــی تـــــــــــــــــو بودن را باور ندارم....AHMAD[ماچ]

bibake

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم : تا گل من هست زندگی باید کرد

bibake

خــدایـــا ............ هیچکســـــو ......... به کســی کـه قســمتش نیســـت ... عــادت نـده ... تـو خـدایــــی .......... نمیـدونــی دل بشـکنه .... چـــقدر درد داره ...!